در گفت و گو با "صدا" و "علی حسینی" ... هرکول وزنه برداری ایران