به طور مستقیم انصراف از المپیاکوس و کپنهاگ یونان/ حمله هواداران به مربی انصاری و حاج صفی