روحانی حکم کمیته افسر برخورد با حوادث در برخی از پاستا شد