حجم تجارت بین امارات متحده عربی و ایالات متحده کاهش یافته است