سرپرست این اداره کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری منصوب شد