کارکنان پزشکی نیز یکی از قربانیان سقوط هواپیمای تهران-ایران