نیاز به توجه به اخلاق اسلامی/ تمرکز ما بر روی امنیت