مخالفت سوئیس با بانک های تحویل دارایی از شاهزادگان به دولت پادشاهی عربستان سعودی