یک دقیقه سکوت به احترام پانسمان سقوط هواپیما در مرز - سد