عکس/ پس از علیپور پس از یک ضعیف است که با نزدیک شدن به پایان خود