آغاز جستجو برای پیدا کردن جعبه سیاه ATR آسمان فردا صبح.