مشاوره در ایالات متحده و مرحله نهایی مسابقات در تهران