آخرین نتایج و جدول رده بندی با ۱۸۰ روزنامه اعلام کرد