تشویق کریمی و توهین کای/ غلط کار قبل از شروع جام جهانی