حرکت سفارت آمریکا به بیت المقدس در سال آینده انجام نمی شود