ستاره آماده "ثبات" به مخلوط. این "پیشنهاد" یادآور زیدان!