تخلیه تئاتر در پی وقوع انفجار در بیرمنگام انگلستان