شرکت های نوآورانه و فعالیت در زمینه انرژی تبدیل نمی