مجمع: سیستم امنیتی و معامله نیست/ با نهادهای امنیتی و اشاره کرد که بزهکاری +چشم