تعیین مالیات نیم درصد به فروش کالا که مصرف زباله های مخرب می تواند تولید