اردوغان ایالات متحده آمریکا, به, با کف دست زدن عثمانی تهدید