تمرکز وزارت تلاش در عدم افزایش قیمت کود شیمیایی/کشاورزان درگیر هستند