پاسخ این است که در قرآن/ نتایج قبول اخبار بد می شود