معاون شیک: یک گروه گزارشگران حقوق بشر در ایران است. عمل سیاسی