توافق در یک زمان برای حمل و نقل بیماران از شهرک "ما نمی پیوستن به "daash" و تروریستی عناصر "جبهه النصره" در جنوب دمشق اجرا + جزئیات و تصاویر